مقام معظم رهبری:امروز متسافانه در غرب، انسان مشاهده می کند که کم کم کانون خانواده یکی پس از دیگری از هم می پاشد.